Full Text Issues
[2014] Volume 57 - No. 1

Cover


CJP Editorial Board & Instructions to Authors


Content


Serial Changes in Plasma Annexin A1 and Cortisol Levels in Sepsis Patients
Wen-Hui Tsai, I-Ting Li, Yuan-Bin Yu, Hui-Chi Hsu, and Chung-Hung Shih


Reduction of TLR4 mRNA Stability and Protein Expressions through Inhibiting Cytoplasmic Translocation of HuR Transcription Factor by E2 and/or ERα in LPS-Treated H9c2 Cardiomyoblast Cells
Ming-Jen Fan, Rosa Huang-Liu, Chia-Yao Shen, Da-Tong Ju, Yueh-Min Lin, Peiying Pai, Pi-Yu Huang, Tsung-Jung Ho, Fuu-Jen Tsai, Chang-Hai Tsai, and Chih-Yang Huang


Induction of Testicular Damage by Daily Methamphetamine Administration in Rats
Ji-Fan Lin, Yi-Hsuan Lin, Po-Cheng Liao, Yi-Chia Lin, Te-Fu Tsai, Kuang-Yu Chou, Hung-En Chen, Shiow-Chwen Tsai, and Thomas I-Sheng Hwang


Rise of [Ca2+]i and Apoptosis Induced by M-3M3FBS in SCM1 Human Gastric Cancer Cells
Wei-Chuan Chen, Chiang-Ting Chou, Wen-Chin Liou, Shiuh-Inn Liu, Ko-Long Lin, Ti Lu, Yi-Chau Lu, Shu-Shong Hsu, Jeng-Yu Tsai, Wei-Chuan Liao, Wei-Zhe Liang, and Chung-Ren Jan


Herbal Supplement Attenuation of Cardiac Fibrosis in Rats with CCl4-Induced Liver Cirrhosis
Hsiao-Chuan Chang, Yung-Wei Chiu, Yueh-Min Lin, Ray-Jade Chen, James A. Lin, Fuu-Jen Tsai, Chang-Hai Tsai, Yu-Chun Kuo, Jer-Yuh Liu, and Chih-Yang Huang


The Correlation between Cholecystectomy and Seasonal Impact in Taiwan
Chi-Ming Liu, Chung-Te Hsu, Tsai-Ling Liu, Nicole Huang, Pesus Chou, and Yiing-Jenq Chou


Acknowledgments to Reviewers


Errata and Order forms


Future article


Statement of Conflict of Interest


Statement of Human and Animal Rights


【返回列表】
影片專區
Kidney

理事長 (President)

蔡少正 特聘教授

秘書長(Secretary general)

廖娟妙 副教授

會務幹事

王羿忻 小姐

會計幹事

黃美鳳 小姐
加入會員