Full Text Issues
[2007] Volume 50 - No. 4

Effects of Buyang Huanwu Decoction on Neurite Outgrowth and Differentiation of Neuroepithelial Stem Cells
Jin-Hao Sun, Ying-Mao Gao, Lin Yang, Xian Wang, Li-Hua Bao, Wen-Jing Liu, and David Yew


Inhibition of β-Amyloid Precursor Protein Gene in SK-N-SH Cells by Piperlonguminine/ Dihydropiperlonguminine Components Separated from Chinese Herbal Medicine Futokadsura Stem
Wen Xia, Ji-Ping Zeng, Lian-Bi Chen, An-Li Jiang, Lan Xiang, Jun Xu, Xing Cui, and En-Ji Han


Vasodilator Action of Docosahexaenoic Acid (DHA) in Human Coronary Arteries In Vitro
Kuen-Tze Wu, Ching-Ting Huang, Jeng Wei, Lih-Min Tsai, Chih-Hsueng Hsu, Yao-Chang Chen, Jung-Mou Yang, and Cheng-I Lin


Molecular Basis of Dysfunctional KV Channels in Small Coronary Artery Smooth Muscle Cells of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Qiang Chai, Xiaoqun Xu, Qing Jia, Qiang Dong, Zhixiang Liu, Weidong Zhang, and Lianbi Chen


Characteristics of GABA Receptors on the Ocellar L-Neurons of American Cockroach Periplaneta americana
Ming-Chung Lee, Ji-Chuu Hwang, Jin-Tun Lin, and Li-Chu Tung


The Amplitude Sensitivity of Mouse Inferior Collicular Neurons in the Presence of Weak Noise
Jia Tang, Fei-Jian Wu, Dan Wang, Philip H.-S. Jen, and Qi-Cai Chen


Morphological and Morphometric Study on the Effect of Simulated Microgravity on Rat Testis
M.A. H. Motabagani


Errata


【返回列表】

理事長 (President)

李怡萱 特聘教授

秘書長(Secretary general)

李青澔 副教授

會務幹事

徐松柏 副教授

會計幹事

林君樺 助理教授